30/292-1884 - hétfőtől péntekig (munkanapokon) 9:00-17:00 óráig info@hebe.hu
Oldal kiválasztása

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános szabályok

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a www.levelezoversenyek.hu  oldalt üzemeltető Hebe Kft. (Jogtulajdonos vagy Szolgáltató) által tett ajánlatokra, az általuk teljesített szolgáltatásokra, tréningekre, valamint minden, a szolgáltató által kötött szerződésre.

A szerződés a felek között Jelentkezem gombra való kattintással lép életbe, amelyre a távollévők között megkötött szerződés (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak. A Megrendelő a gomb megnyomásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.

Kérjük, tájékozódjon itt, és alaposan olvassa el a feltételeket. Ha valamely kikötésünkkel nem ért egyet vagy észrevétele van, azt jelezze, eltérő esetben úgy tekintjük, hogy a feltételekkel egyetért, az itt leírtakat elfogadja.

 1. Szolgáltatás igénybevétele, megrendelések, díjfizetés
 1. Szolgáltatási jogviszony

1.1 A Szolgáltató és Ügyfél között a jogviszony a megrendelés Szolgáltató általi, emailbeli írásos visszaigazolásával jön létre, amely tartalmazza a versenyekkel kapcsolatos információkat, fizetési adatokat. Ez a levél a jelentkezés után automatikusan kerül kiküldésre a felhasználó által megadott emailcímre.

1.2 A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:

 • bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Ügyfél esetében annak halálával;
 • automatikus megszűnési ok esetén (pl. nem fizetéssel)
 • felek közös megegyezésével;
 • felmondással – kizárólag a 14 napos elállási jog gyakorlásával

1.3 A jelentkezés utáni 14. napig (elállási jog) bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani, amennyiben a diák (ok) még nem kezdte el a verseny feladatlapjainak megoldását!

1.4 Amennyiben az Ügyfél a nevezési díjat a jelentkezéskor kapott visszaigazolásban leírt határidőre nem fizeti meg, úgy ezen szerződés automatikusan megszűnik, és az Ügyfél nem jogosult részt venni a tréningen.

1.5 A Felek közös megegyezéssel ezen jogviszonyt bármikor megszüntethetik.

1.6 A Szolgáltató jogosult versenyérdek-ellentét okán bizonyos cégek vagy személyek jelentkezését indoklás nélkül visszautasítani.

 1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1 A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek. A feladatlapok kiküldése az adott verseny kihirdetett indulásánál történik.

2.2 A Szolgáltató köteles az általa nyújtott versenyinformációkat a jogszabályi környezet és etikai normák betartásával és betartatásával átadni.

2.3 A Szolgáltató jogosult a meghirdetett versenyek témájának, időpontjának egyoldalú módosítására – ide értve az egyes meghirdetett versenyek törlésének lehetőségét is. A versenyek esetleges törléséről, illetőleg időpont módosulásáról Szolgáltató köteles Ügyfelet legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított három munkanappal megelőzően értesíteni.

2.4 A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint.  Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

2.5 A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a versenyek  listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt köteles a honlapján (www.levelezoversenyek.hu) tájékoztatást nyújtani.

2.6 A Szolgáltató arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.

2.7 A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg. Kérjük, az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapon. Minden szolgáltatásra, az annak megrendelése napján feltüntetett díjszabás az irányadó.

 1. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

3.1 Az Ügyfél vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett versenyen jogosult részt venni, és jogosult a leírt szolgáltatások igénybevételére.

A  verseny résztvevője a verseny befejezése után  – persze ha az adott versenyben szereplő összes feladat megoldására kísérletet tesz – jogosult oklevélre, illetve az adott korcsoport első három helyezettje különböző ajándékokra (az ajándékok mibenlétéről mindig az adott verseny aloldalán adunk tájékoztatást).

3.2 Az Ügyfél köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a tréning megkezdéséig jelenteni, mert a hibás adatokból eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni.

3.3 Az Ügyfél, vagy az általa megnevezett résztvevő az adott verseny online csoportjában köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel a verseny megtartását, valamint csoporttársait nem zavarja! Különös tekintettel a minősíthetetlen hangnemű vagy zaklató, közízlést és emberi méltóságot sértő megnyilvánulásokra! Ennek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására, és a szolgáltatás megtagadására!

3.6 A versenyzéshez szükséges technikai és egyéb anyagok beszerzése és fenntartása az Ügyfelek kötelessége. A résztvevőknek rendelkeznie kell olyan számítástechnikai szoftveres és hardveres háttérrel, amely képessé teszi őket a verseny feladatainak elvégzésére.

A verseny szervezői nem tudnak felelősséget vállalni olyan anyagok elvesztéséért, amely az elektronikus kapcsolattartás hibáiból adódhatnak.

A versenynaptárnak megfelelően, előre megadott időpontokban történik a versenyfeladatok  megküldése. Az ettől eltérő időpontokról értesítést küldünk!

 1. A versenyek helye és ideje

3.7 A versenyfeladatok megjelentetése: online (elektronikus formában történik) – emailben és honlapunkon.

A szerződés alapján Szolgáltató biztosítja a verseny  folyamatos lebonyolítását, valamint a versenyzéshez szükséges információk eljuttatását az Ügyfél részére.

 1. A versenyek díjai, fizetési módok

3.8 A versenyeken való részvétel feltétele a jelentkezési lap kitöltése, valamint a verseny teljes díjának kifizetése legkésőbb a verseny kezdési időpontjáig.

A versenyek díjait a visszaigazoló levélben leírt módon, a kiküldésre kerülő számla szerint átutalással, közvetlenül  banki befizetéssel, vagy sárga csekkel lehet kiegyenlíteni.

A versenyek aktuális részvételi díjairól és feltételeiről az adott verseny saját aloldalán tájékozódhat.

3.9 A Szolgáltató fenntartja a jogot a tréningek időpontjának áthelyezésére, ebben az esetben a már befizetett díj visszakérhető vagy másik tréning időpontban használható fel!

Cégünk a szolgáltatásaival kapcsolatos számlaadási kötelezettségét elektronikus számlával teljesíti, ezt a nevezés beérkezése után a megadott emailcímre küldjük a billingo.hu rendszeréből-

 

III. A megrendelt szolgáltatás lemondása, a versenyek szerzőjének jogai

 1. Versenyek lemondása

6.1 A verseny megkezdéséig a verseny térítésmentesen lemondható, az esetleg befizetett díj 100%-a visszatéritendő 14 napon belül. A megkezdett versenyek esetén azonban már nem érvényes a 14 napos elállási jog, a befizetett díj nem jár vissza.

6.2 Versenyt lemondani kizárólag írásban az info@hebe.hu címre küldött levélben lehetséges. Ezt a lemondó levelet 24 órán belül visszaigazoljuk szintén írásban. A két levél együttesen igazolja, hogy a verseny lemondásra került. Amennyiben lemondó levelére 24 órán belül nem kap választ, úgy kérjük ezt jelezze telefonon (+36 30 292 1884).

 1. Szerzői jogok

7.1 Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagként kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. A tananyagok a tréning szervezőjének a Hebe Kft.-nek szerzői jogait képezik, azok felhasználásához minden esetben a szerzők előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Nem megengedett a másokkal megosztás bármilyen formában – barátok, ismerősök számára emailben továbbküldés, tárhelyen megosztás, vagy bármilyen fájlmegosztó szolgáltatás formájában – torrent, ncore stb. megosztás.

7.2. A versenyek  és a hozzá tartozó weboldal, Facebook oldal teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való utánközlése csak a tulajdonos Hebe Kft. engedélyével lehetséges.

7.4 Ügyfél mint Megrendelő tudomásul veszi, és nem ellenzi a honlapon történő böngészéssel megszerzett információkat csak magáncélra használja. Megrendelő, mint honlaplátogató elismeri, és nem vitatja (amennyiben bennünket erről külön e-mailben nem értesít a látogatását követő 3 napon belül), hogy a honlap tartalma a honlap üzemeltetőjének szerzői és szellemi tulajdonát képezi.

7.5 A jelen 7. pontban írottakkal kapcsolatban a szerzők hozzájárulásának hiányában és vita esetén a jelen feltételek alapján úgy kell tekinteni, hogy a szerzők a hozzájárulásukat nem adták meg a vitatott felhasználáshoz.

 1. A honlap tulajdonosának technikai jogai

Fenntartjuk a jogot, hogy a honlapon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljünk, a honlap elérhetőségét korlátozhatjuk, vagy megszüntethetjük. Felhívjuk a T. Honlaplátogató böngésző figyelmét arra, hogy a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét nem garantálja a Szolgáltató. A honlap használatra alkalmatlan állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő közvetlen vagy közvetett vagyoni vagy nem vagyoni károkért, vagy más veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárjuk. Kárigény esetén a vita rendezésére előzetes és békés egyeztetés szükséges, a honlap üzemeltető székhelyén vagy telephelyén, jogi képviselő jelenlétében. Csak az ezen az egyeztetésen felvett jegyzőkönyv aláírását követően jogosultak a felek bírósághoz fordulni.

Záró rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Polgári Törvénykönyv, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

A szerződés a felek között a JELENTKEZEM gomb megnyomásával jön létre, automatikusan visszaigazolásra kerül, aláírás nem szükséges!

 

Üzemeltető (Szerző és Jogtulajdonos) a fenti szerződésekre vonatkozóan:

Hebe Kft. 2100 Gödöllő, Rigó u. 34.

Cégj.sz.: 13-09-095160

Adószám: 13065353-2-13

Bankszámlaszám: 10103836-49345200-01000002

Bank neve: Budapest bank

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint cégbíróság

Telefonos ügyfélszolgálat:+36 30 292 1884 (hétköznapokon 9-17 óra között)

Email: info@hebe.hu